چهارقل

از قرآن پدیا

چهارقل؛ چهار سوره ای که با «قل» آغاز می شود.

معرفی سوره ها

چهار قل / چار قل عبارت از چهار سوره قرآنی است که همه با «قل» آغاز می شوند. (۱) سوره کافرون (قل یا ايها الكافرون) (۲) سوره اخلاص / توحيد (قل هو الله احد)؛ (۳) سوره فلق (قل اعوذ برب الفلق)؛ (۴) سوره ناس (قل اعوذ برب الناس). چهارقل به عنوان تعویذ نیز شهرت دارد. در دعوات راوندی از یکی از معمرین نقل شده است که گفت پدرم فرزندی برایش نمی ماند تا اینکه در سن پیری من برایش متولد شدم چون هفت سال از عمر من گذشت پدرم از دنیا رفت و من تحت تکفل عمویم درآمدم. روزی عمو مرا به نزد حضرت رسول (ص) برد و عرض کرد: یا رسول الله این برادرزاده ام تنها یادگار برادرم است مرا تعویذ دعای حفظ بیاموز فرمود از سوره های ذات القلاقل (چهارقل) غافل مباش آن مرد گفت من که تاکنون به این عمر دراز رسیده ام خود را با چهارقل تعویذ میکنم و هیچ آسیبی بر خود و مال و فرزند ندیده ام و تاکنون به بیماری و تنگدستی هم دچار نشده ام.

منابع

این مدخل برگرفته از دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی است و مقاله آن هنوز به طور کامل تدوین نیافته است.