دختران شعیب

از قرآن پدیا

دختران شعیب؛ فرزندان دختر شعیب که در سوره قصص از آنها یاد شده است.

دختران شعیب در قرآن

از دختران شعیب تنها یک بار و آن هم در آیات ۲۳ تا ۲۷ سوره قصص یاد شده است، آنجا که می فرماید «و لما ورد ماء مدين وجد عليه أمةً من الناس يسقون و وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما، قالتا لانسقى حتى يصدر الرعاء و أبونا شيخ كبير». (قصص، ۲۳). و چون به آب مدین رسید بر آن آب گروهی از مردم را دید که به حیوانات آب می نوشاندند و پایین تر از آنان دو زن را یافت که حیواناتشان را باز میدارند. گفت: کار و بار شما چیست؟ گفتند: به حیواناتمان آب نمی دهیم تا آنکه چوپانان حیوانات خود را بازگردانند. و پدرمان پیر کهنسالی است.

مفسران نام یکی از آنها را «لیا» یا «عبرا» یا «شرفا» ذکر کرده و نام دیگری را «صفوريا»، «صفورا» یا «صغيرا» دانسته اند و زمخشری نام دختر کوچکتر شعیب را

صغیرا» و نام بزرگتر را «صفراء» یاد کرده است.

در قرآن کریم آمده است که حضرت موسی وقتی پاسخ آنان را شنید، گوسفندانشان را برای آنان آب داد و خود به سایه ای پناه جست و به درگاه الهی دعا کرد که پروردگارا من به هر خیری که بر من ارزانی داری سخت نیازمندم. آنگاه یکی از آن دو دختر شعیب که موسی گوسفندانشان را برای آنان آب داده بود، در حالی که آزرمگین راه می رفت به نزد او آمد و گفت، پدرمان قصد دارد به پاداش کاری که برای ما انجام دادی به تو اجرت بدهد. آنگاه حکایت اینچنین در قرآن کریم دنبال میشود «وقالت إحديهما يا ابت استئجره إن خير من استئجرت القوى الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتئ هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشراً فمن عندک...» (قصص، ۲۶ و ۲۷). یکی از آن دو زن گفت: پدرجان او را اجیر کن بیگمان بهترین کسی را که به أجرت گیری باید چنین شخصی توانای امین باشد. شعیب گفت من میخواهم که یکی از این دو دخترم را در برابر آنکه هشت سال برای من کار کنی به ازدواج تو درآورم. آنگاه اگر ده سال را تمام کنی، آن از سوی تو تبرع است.

در قرآن کریم تصریح نشده است که حضرت شعیب کدام یک از دختران خویش را به موسی به زنی داد، اما از قراینی که در آیات آمده به نظر می رسد، شعیب همان دختری را که از پدر درخواست کرده بود که او را به اجرت گیرد و همچنین به هنگام آمدن به نزد موسی آزرمگین راه می رفت، به ازدواج موسی (ع) درآورده.

منابع

این مدخل برگرفته از دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی است و مقاله آن هنوز به طور کامل تدوین نیافته است.