بیت المعمور

از قرآن پدیا

بیت المعمور؛ اصطلاحی قرآنی به معنی خانه آباد.

معرفی

این تعبیر یک بار در قرآن در آیه ۴ سوره طور آمده است. مفسران بيت المعمور را خانه ای مقدس در آسمان هفتم یا چهارم و به قولی کعبه دانسته اند. همچنین مفسران معتقدند که قرآن یکباره در لیلة القدر از لوح محفوظ به بيت العزة يا بيت المعمور و آسمان دنیا نازل شده سپس جبرئیل سوره به سوره و آیه به آیه آن را در مدت بیست و سه سال بر قلب پیامبر (ص) نازل کرده است. بیت المعمور جایگاهی است در آسمان که دارای احترامی چون کعبه در زمین است. هر روز فرشتگان زیادی پیرامون آن طواف میکنند و وجه نامگذاری آن به بیت المعمور آن است که به جهت پیوستگی و کثرت زائران و طواف کنندگان و نمازگزاران آباد و معمور است. علامه مجلسی گفته است: «مقتضای جمع بين اخبار - با فرض صحت آنها - آن است که قائل شویم این بیت در تمامی آن مواضع آسمانهای هفتم چهارم و ششم و.... هست.

منابع

این مدخل برگرفته از دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی است و مقاله آن هنوز به طور کامل تدوین نیافته است.