بنی اسرائیل

از قرآن پدیا

بنی اسرائیل؛ مردمی از نسل حضرت یعقوب.

معرفی

بنی اسرائیل متشکل از بنی/بنین که در حالت اضافه نون آخر آن می افتد به اضافه «اسرائیل» که لقب یعقوب پیامبر فرزند اسحاق فرزند ابراهيم خليل عليهم اسلام است. یعقوب (ع) دوازده فرزند داشت که ایشان پدران بنی اسرائیل شدند. پیش از يعقوب (ع)، یهودیان به عنوان انتساب به یکی از اجداد خویش عبرانیان نامیده میشدند و از زمان یعقوب به بنی اسرائیل موسوم گشتند. در قرآن کلمه اسرائیل = يعقوب دوباره و کلمه بنی/بنو اسرائیل ۴۱ بار و اليهود ۸ بار، یک بار هم کلمه یهودی به کار رفته است و چنین بر می آید که مراد از بنی اسرائیل، یهود قدیم و مراد از یهود، یهودیان معاصر حضرت رسول (ص) - ساکن مدینه و شهرکها و قلعه های پیرامون آن - است.

نعمتهای داده شده به بنی اسرائیل

بعضی از نعمتهای خداوند بر آنان عبارت است از رهاندن آنان از آل فرعون، شکافتن دریا بر ایشان، زنده کردن بعد از مرگ کسانی را که همراه موسی (ع) و برخلاف خود او ادعا و انتظار دیدار خداوند را داشتند، سایه افکندن ابر در بیابان بر سر آنان، فروفرستادن من و سلوی، عفو و غفران الهی، دادن تورات به موسی (ع)، جاری ساختن دوازده چشمه برای آنها است.

رفتارهای ناشایست بنی اسرائیل

بعضی از رفتارهای ناشایست آنان گفتنشان سمعنا و عصینا (بقره، ۹۳) گوساله پرستی شان (بقره، ۵۴) پیامبران را به ناحق کشتن (بقره، ۶۱)، درخواست دیدار خداوند، تبدیل قول گفتن حنطه به جای حطه (بقره، ۵۸) ادعای آنکه تاب طعام یگانه ندارند و تقاضای تبدیل طعام (بقره، ۶۱).

برخی از عقوبت های وارد شده به بنی اسرائیل

بعضی از عقوبتهای الهی در حق آنان عبارت است از: دچار شدن به خواری و ناداری، جزیه دادن، کشتن خودشان، به بوزینه مسخ شدن، صاعقه آنان را فرو گرفتن، دلهایشان را قسی گرداندن، تحریم طیباتی که بر آنها حلال بود و حرص بر زندگی و دنیا.

منابع

این مدخل برگرفته از دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی است و مقاله آن هنوز به طور کامل تدوین نیافته است.