اصحاب ایکه

از قرآن پدیا

اصحاب ایکه؛ نام گروهی که حضرت شعیب(ع) به سمت آنها مبعوث شده بود.

معرفی

اصحاب الایکه(قوم بیشه انبوه) چهار بار در قرآن مجید آمده است(حجر78، شعراء 176، ص 13، ق 14). بعضی از اهل تفسیر، اصحاب ایکه را همان قوم مدین شناخته و برخی آنان را قوم دیگری دانسته‌ا‌ند که شعیب(ع) بر ایشان نیز رسالت داشته است. ولی در آیات 176 و 177 سوره شعراء آمده است که« اصحاب ایکه پیامبران را دروغگو انگاشتند، آنگاه که شعیب به آنان گفت آیا پروا نمی‌کنید؟» و لذا می‌توان نتیجه گرفت که اصحاب ایکه قومی بوده‌اند که شعیب پیامبر آنان بوده است. از سوی دیگر آیه 85 سوره اعراف و آیه 84 سوره هود به روشنی می‌گوید که شعیب پیامبر سرزمین یا قوم مدین بوده است. سرزمین این قوم را در شبه جزیره سینا یا نزدیکی آن و در حاشیه بحر قلزم دانسته‌اند.

ارجاعات

این مدخل برگرفته از دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی است و مقاله آن هنوز به طور کامل تدوین نیافته است.