راهنما:عضویت

مركز مطالعات میان رشته‌ای سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور جهت تکمیل پروژه قرآن پدیا نیازمند نیروی دانشجویی برای تنظیم و گردآوری پرونده علمی و نگارش مقاله دایرةالمعارفی است.

توانمندی‌های لازم جهت تشكیل پرونده علمی به شرح زیر است:

آشنایی با word
آشنایی با جستجوی پیشرفته در اینترنت

توانمندی‌های لازم جهت نگارش مقاله

سابقه نگارش و انجام پژوهش
آشنایی با شیوه نگارش مقالات دایرةالمعارفی.

ملاحظات

الف: همکاری به صورت دورکاری خواهد بود.
ب: داوطلبان از میان افرادی انتخاب خواهند شد که رزومه علمی مناسب داشته باشند.
ج: جذب، پس از انجام مرحله کوتاه آزمایشی انجام خواهد شد.
د: در صورت احراز توانمندی و صلاحیت‌های لازم امکان ارتقای قراداد همکاری وجود دارد.

ثبت‌نام به شکل محدود انجام می‌پذیرد.

لطفاً رزومه خود را به نشانی زیر ارسال کنید.

quranpedia.iqna@gmail.com